Atgriešana un sūdzības

 1. Atteikuma Tiesības
  1. Patērētājs var izmantot likumiskās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma 14 dienu laikā bez iemesla norādīšanas, skaitot no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Produktu valdījumā.
  2. Lai ievērotu termiņu, ir pietiekami, ja Klients iesniedz Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Pirkuma līguma pirms termiņa iztecēšanas. Patērētājs ir tiesīgs iesniegt jebkādu paziņojumu, kurā informē par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma. Paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma var tikt iesniegts: info@cosibella.lv .
  3. Pārdevējs apstiprina atteikuma pieteikuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu Pircējam.
  4. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja paziņojums par atteikumu saņemšanas, atmaksā Patērētājam viņa veiktos maksājumus, ieskaitot Produkta piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radās, ja Klients ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko, parasto piegādes veidu, kas pieejams Interneta Veikalā). Ja Pārdevējs nav piedāvājis pats saņemt Produktu no Patērētāja, Pārdevējs var aizturēt no Patērētāja saņemtā maksājuma atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis Produktu atpakaļ vai Patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par Produkta nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.
  5. Ja Patērētājs ir izmantojis likumiskās atteikuma tiesības, Pārdevējs atmaksā Patērētāja veiktos maksājumus, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam. Gadījumā, ja atmaksu nav iespējams veikt, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, jo Pārdevējs vairs neatbalsta konkrētu maksāšanas veidu, Pārdevējs veic atmaksu, izmantojot tādu maksāšanas veidu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst tā maksāšanas veida īpašībām, kuru iepriekš ir izmantojis Patērētājs.
  6. Patērētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma dienas, nosūta Produktu Pārdevējam vai nodod to Pārdevēja pilnvarotai personai, ja vien Pārdevējs nav ierosinājis, ka Produktu paņems pats. Patērētājs var atgriezt preci uz adresi:

   Returns Venipak TM Olza Logistic - Cosibella

   Mārupe, Kalniņi B,

   LV-2167 Riga

  7. Lūgums pēc iespējas pievienot Produkta iegādes apliecinājumu.
  8. Ja Patērētājs izmanto likumiskās atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu Produkta vērtības samazinājumu, kas radies Produkta lietošanas rezultātā, kas pārsniedz Produkta rakstura, īpašību un darbības noteikšanai nepieciešamo lietošanas veidu.
 2. Sūdzības par produktu / Neatbilstošas kvalitātes preču atdošanas un maiņas nosacījumi
  1. Atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru Produkta piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas 2 gadu laikā no Produkta piegādes dienas
  2. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Klientam tādu Produktu, kurš atbilst Pirkuma līguma noteikumiem.
  3. Preces, ko Pārdevējs piedāvā iegādāties, ir piemērotā kvalitātē (preču īpašības atbilst preces aprakstam), ja:
   1. prece atbilst Pārdevēja E-veikalā sniegtajam aprakstam un tai ir tādas īpašības kā precei, ko Pārdevējs bija sniedzis kā paraugu vai modeli preces reklāmā;
   2. prece ir piemērota tādai lietošanai, kādā tāda veida preces parasti tiek lietotas;
   3. prece atbilst kvalitātes rādītajiem, kuri parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un uz kuriem Pircējs var pamatoti cerēt, vadoties pēc preces rakstura un ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski pieejamajiem paziņojumiem, tajā skaitā reklāmām un marķējumam par konkrētajām preces īpašībām.
  4. Ja Pircējam ir pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs novērš pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai arī preci apmaina pret tādu, ar kuru ir nodrošināta preču atbilstība līguma noteikumiem, šajos Noteikumos un patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  5. Ja Pārdevējs nenovērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai neapmaina to pret citu preci, Pircējs ir tiesīgs Pārdevējam prasīt, lai Pārdevējs samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
  6. a konstatējama preces neatbilstība Līguma noteikumiem, , Pārdevējs apņemas pieņemt šādu preci par saviem līdzekļiem un ar savu transportu vai arī atlīdzināt Pircējam neatbilstošās preces atdošanas izdevumus. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci Pircējs var atdot Pārdevēja.

   Returns Venipak TM Olza Logistic - Cosibella

   Mārupe, Kalniņi B,

   LV-2167 Riga

  7. Pārdevējs atmaksā Pircējam naudu ne ātrāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc tam, kad prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā. Pircējam visa samaksātā summa Pārdevējam ir jāatmaksā ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs par naudas atmaksāšanas veidu un kārtību vienojas citādi.
  8. Gadījumā, ja Produkta pārmērīgas lietošanas dēļ zūd Produkta vērtība, Pārdevējs novērtē Produkta vērtības zudumu, ņemot vērā katra atsevišķa gadījuma objektīvos kritērijus, un informē par to Klientu.
  9. Pārdevējs neatbild par Produkta neatbilstību attiecībā uz Produktiemšādā tvērumā:
   • piemērotība mērķiem, kādiem šāda veida produkti parasti tiek izmantoti, ņemot vērā spēkā esošus tiesību aktus, tehniskos standartus vai labas prakses;
   • Produkta esamība norādītajā daudzumā un tādu īpašību un izpildījuma, (tostarp ilgizturības funkcionalitātes, saderības un drošības) esamība, kāds ir tipisks šāda veida produktiem, un kādu Patērētājs var pamatoti sagaidīt;
   • piegāde kopā ar piederumiem , iepakojumu un pamācībām, kuras Patērētājs var saprātīgi sagaidīt;
   • produkts ir tāda pašā kvalitātē kā paraugs vai piemērs, kuru Pārdevējs darīja pieejamu Patērētājam pirms Pirkuma līguma noslēgšanas, un tas atbilst šāda parauga vai piemēra aprakstam;
   • ja Klients ne vēlāk kā Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī ir skaidri piekritis tam, ka Produktam nav konkrētas īpašības
  10. Ja Pircējs un Pārdevējs nespēj panākt vienošanos par strīdu, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā: https://www.ptac.gov.lv/ Patērētāju strīdu risināšanas komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas vietnē: https://ec.europa.eu/
  11. Ja nepiekrīt Komisijas lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Pircēja atrašanās vietas apgabaltiesā.
pixel